Abrimos nuevo grupo de Ju-Jutsu!

Abrimos nuevo grupo de Ju-Jutsu Takenouchi-Ryu Ichikawa-Ha los viernes de 16:00 a 18:00.